លោកស្រី ហំ ភាម៉ារីណា ទីប្រឹក្សា

លោកស្រី ហំ ភាម៉ារីណា ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនីតិពាណិជ្ជ កម្មអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យប៊្រុសស៊ែល និងមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ដែលផ្ដើមចេញពីការធ្វើជាទីប្រឹក្សាដល់ច្បាប់​ដល់ក្រុម​ហ៊ុនឯកជនល្បីៗ រួមមានក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យ ធនាគារអឺរ៉ុប និងក្រុមហ៊ុនដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

លោកស្រី ហំ ភាម៉ារីណា មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាយ៉ាងល្អ ទាំងភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។

Other Member